Slovníček pojmů

Datum:9.12.2015

Tepelné čerpadlo – přístroj, který vytápí dům energií získanou ze země, vody nebo vzduchu. Funguje na elektřinu.

Solární kolektory – zařízení, která se umisťují na střechy s jižní či jihozápadní orientací se sklonem 30 až 60 stupňů. Energií ze slunce ohřívají vodu nebo i přitápějí.

Biomasa – ekologické palivo, například dřevo, dřevěné brikety nebo peletky, štěpka, kůra, sláma, obilí...

Peletky – malé špalíčky, které se lisují z dřevního nebo rostlinného odpadu a topí se jimi, nejčastěji v kotlích s automatickým přikládáním.

Akumulační nádrž – příslušenství topného systému, krátkodobě uchovává nadbytečné teplo, aby je bylo možné využít. v době, kdy kotel nebude v provozu nebo bude nutné víc topit.

Měrná roční potřeba tepla na vytápění (kWh/m2/rok) – údaj o tom, kolik energie dům potřebuje na vytápění vnitřních prostor na normou danou teplotu. Rozlišuje se podle něj energetická náročnost budovy. Uvádí se i v energetickém průkazu a vypočítá ho odborník, nejčastěji energetický specialista.

Průkaz energetické náročnosti budovy - slouží pro jednoduché a jasné zhodnocení budovy z hlediska její energetické náročnosti. Umožňuje jednoduché srovnání budov z hlediska nároků na energie (a tedy i nákladů) potřebných pro provoz.

Nízkoenergetický dům – Jako nízkoenergetické domy se označují budovy s potřebou tepla na vytápění do 50 kWh/m2 a rok. Oproti běžné výstavbě mohou mít potřebu tepla nižší až několikanásobně. Nízkoenergetické domy jsou z hlediska potřeb energií a úsilí o úspory energie mezistupněm mezi běžnou výstavbou, obvykle stávajícími budovami s nezateplenou obálkou, a pasivními domy.

Pasivní dům – velmi dobře izolovaný dům, který má roční spotřebu méně než 15kWh/m2 za rok . Využívá se v něm systému nuceného větrání a rekuperace tepla.

Řízené větrání – automatické větrání, které zajišťují ventilátory, aniž se musí otvírat okna.

Rekuperace – ze vzduchu odcházejícího z místnosti se odčerpává teplo, které ohřívá čerstvý vzduch přiváděný dovnitř. V domě se tedy vyměňuje vzduch, aniž by se ztrácelo teplo, jako je tomu, když se větrá okny.

Součinitel prostupnosti tepla U (Un, Uw) - Tepelná prostupnost znamená výměnu tepla mezi prostory oddělenými od sebe, třeba izolovanou konstrukcí, okny či dveřmi. Údaje o prostupnosti tepla zjistíte v technické dokumentaci k výrobku, u výrobce či prodejce.
U (W/m2K) se dá snadno spočítat (orientačně):
U=1/R R=d/λ
R - tepelný odpor konstrukce
d - tloušťka materiálu v metrech
λ - součinitel tepelné vodivosti (lambda)

Spárová průvzdušnost (iLW) - Hodnota těsnosti oken a dveří. Udává množství vzduchu, které v místnosti při daném tlaku vymění za vteřinu.

Obálka budovy - Zahrnuje všechny obvodové konstrukce domu, které musí tepelně izolovat vnitřek domu od okolí, venkovní zdi, včetně oken a dveří, střechu či strop horního patra, podlahu v přízemí.


Partnerské společnosti
HB_real Coleman HB_Delta Blix
737 263 912
zelenausporam@hbreal.cz
Aktuality
Dokumentace
Služby
 
Powered by Programia