Definice programu

Datum:9.12.2015

Definice programu

Základní informace o programu

Kdo může žádat o dotaci

Žadateli o podporu jsou vlastníci a stavebníci rodinných domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby. Žadatelem o podporu může být pouze osoba podléhající daňové povinnosti podle zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů (a to i vlastníci uvedení v § 9 tohoto zákona).

Žadatel o podporu je v souladu s § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby.

Kdy mohu žádat o dotaci

Zahájení příjmu žádostí 1. dubna 2014, ukončení příjmu žádostí vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 12 :00 hod dne 31. října 2014.

Na co je možno dotaci žádat

Oblast podpory na snížení energetické náročnosti objektů k bydlení

  • podporována budou komplexní opatření ke snížení energetické náročnosti budov, spočívající v realizace opatření ke zlepšení tepelných vlastností obálky budovy (izolace obvodových stěn, výměny oken, izolace střech a stropů, izolace nevytápěných prostor apod.), dále pak instalace řízeného větrání s rekuperací tepla, instalace nového efektivního zdroje vytápění, instalace solárních termických kolektorů
  • podpora na projektovou přípravu - podpora na zpracování projektové dokumentace, energetického posudku a průkazu energetické náročnosti budovy
Partnerské společnosti
HB_real Coleman HB_Delta Blix
737 263 912
zelenausporam@hbreal.cz
Aktuality
Dokumentace
Služby
 
Powered by Programia