Jak žádat o podporu?

Datum:4.1.2016

Program NZÚ se řídí směrnicí MŽP č. 2/2015 v platném znění a Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory

z podprogramu Nová zelená úsporám – Rodinné domy v rámci 3. výzvy k podávání žádostí.
 
Žádosti o dotaci se přijímají elektronicky, formulář žádosti je umístěn na webových stránkách programu NZÚ www.novazelenausporam.cz.
 
Před vlastním podáním žádosti je nutné učinit následující kroky: 
 
1. Najděte si projektanta a energetického specialistu, kteří vám zpracují odborný posudek
Splnění podmínek pro zařazení do programu NZÚ musíte doložit odborným posudkem zpracovaným oprávněnou
osobou. Odborný posudek se skládá ze dvou částí:
 • projektové dokumentace
 • energetického hodnocení budovy
Ke zpracování projektové dokumentace je nutná autorizace podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Seznamy  autorizovaných osob jsou na webových stránkách www.ckait.cz a www.cka.cc. Samozřejmě naše manažerka je certifikovaná.
Energetické hodnocení budovy může vypracovat pouze energetický specialista, který je držitelem oprávnění podle
§ 10 odst. 1 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů ke zpracování:
 • energetického auditu a energetického posudku
 • průkazu
Manažerka našeho oddělení je energetickým specialistou.
 
 
2. Projednejte váš stavební záměr s příslušným stavebním úřadem
Projednejte váš záměr s příslušným stavebním úřadem. Pokud to je nutné, nechte v souladu s požadavky stavebního
úřadu upravit odborný posudek.
 
3. Ve spolupráci s energetickým specialistou vyplňte krycí list technických parametrů
Nezbytnou přílohou žádosti o podporu je také krycí list technických parametrů, který musí být řádně vyplněn
a potvrzen zpracovatelem energetického hodnocení a rovněž opatřen vaším podpisem.
 
4. Vyplňte elektronickou žádost o podporu 
 Nyní se dostáváte k vlastnímu podání žádosti. Na webových stránkách programu NZÚ www.novazelenausporam.cz
vyplňte v informačním systému formulář žádosti o podporu a odešlete jej – tím provedete elektronickou evidenci
žádosti. Pro vyplnění všech požadovaných údajů budete potřebovat také údaje, které jsou zapsány v krycím listu technických parametrů. Tyto dokumenty Vám poskytneme.
 
5. Doručte krajskému pracovišti SFŽP ČR žádost o podporu včetně povinných příloh v listinné podobě
Po úspěšné evidenci žádosti v informačním systému je nutné vytisknout a podepsat vygenerovaný formulář žádosti a spolu s dalšími přílohami jej doručit na zvolené krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP ČR) nejpozději do pěti kalendářních dní ode dne elektronického podání žádosti. Informační systém průběžně sleduje stav čerpání prostředků v dané výzvě.
 
Seznam povinných příloh k dodání na krajské pracoviště SFŽP ČR:
 • podepsaný formulář žádosti o podporu (vygenerovaný informačním systémem)
 • odborný posudek zpracovaný autorizovanou osobou (projektantem) a energetickým specialistou
 • krycí list technických parametrů s výkazem výměr potvrzený energetickým specialistou
 • doklad o právní osobnosti (subjektivitě) (pouze u právnických osob či fyzických osob podnikajících)
 • souhlasné prohlášení ostatních spoluvlastníků nemovitosti (pouze v případě, že má váš rodinný dům více spoluvlastníků, předkládá se i v případě společného jmění manželů)
 • plná moc (pouze v případě zastoupení třetí osobou)
 • doklad o projednání stavebního záměru s příslušným orgánem památkové péče (pouze v případě, že chcete využít zvýhodnění pro památkově chráněné budovy)
 
6. Kontrola žádosti pracovníky SFŽP ČR 
Pracovníci SFŽP ČR provedou kontrolu žádosti včetně všech povinných příloh. V případě zjištění nedostatků budete vyzváni k jejich odstranění. Možnost odstranit nedostatky budete mít pouze jedenkrát v každém kroku kontroly.
Na odstranění nedostatků vám bude poskytnuta přiměřená lhůta. V případě, že lhůtu pro odstranění nedostatků nebudete moci dodržet, můžete v odůvodněných případech požádat o její prodloužení. Neodstraníte-li nedostatky ve stanovené lhůtě, bude další administrace vaší žádosti ukončena a podpora nebude poskytnuta.
 
7. Akceptace žádosti
Bude-li vaše žádost v pořádku, budete písemně informováni o její akceptaci. U bezchybných žádostí se tak zpravidla
děje do tří týdnů od podání žádosti. Akceptační dopis bude obsahovat lhůtu pro realizaci vámi plánovaných opatření. S realizací plánovaných opatření však můžete začít již před podáním žádosti, v průběhu její kontroly nebo až po doručení akceptačního dopisu.
 
8. Zajistěte si odborný technický dozor
V souladu s podmínkami programu NZÚ je vaší povinností zajistit odborný technický dozor nad prováděním podporovaných opatření.
 
9. Zvolte si konkrétní materiály, výrobky a jejich dodavatele a realizujte opatření
Všechna opatření musí být provedena podle schváleného odborného posudku. Jejich realizaci musíte dokončit nejpozději do konce doby stanovené v akceptačním dopise. V případě, že při realizaci podporovaných opatření
použijete materiály a výrobky zapsané v Seznamu výrobků a technologií, není potřeba prokazovat soulad vlastností materiálu či výrobku s podmínkami programu NZÚ dalšími dokumenty.
 
10. Závěrečné vyhodnocení žádosti 
Řádné dokončení realizace je nutné doložit předložením následujících dokumentů:
 • formulář „Dokumenty předkládané k vydání Registrace a rozhodnutí, resp. Registrace a stanovení výdajů“ (u žádostí podaných po realizaci podporovaných opatření se nepředkládá)
 • výpis z katastru nemovitostí
 • soupis faktur souvisejících s realizací podporovaných opatření
 • faktury za realizaci podporovaných opatření včetně soupisu provedených prací vystavené dodavatelem
 • potvrzení o úhradě (výpis z bankovního účtu nebo příjmový pokladní doklad)
 • doklad o projednání stavebního záměru s příslušným stavebním úřadem (pouze pro oblast podpory A, B nebo je-li instalováno tepelné čerpadlo typu voda–voda nebo země–voda)
 • doklad o dokončení realizace (pouze pro oblast podpory C; předávací protokol nebo protokol o uvedení zařízení do trvalého provozu)
 • závěrečná zpráva odborného technického dozoru (pouze pro oblast podpory A)
 • dokumenty k veřejné podpoře (pouze jsou-li naplněny znaky veřejné podpory)
 • protokol o měření průvzdušnosti obálky budovy – blower door test (pouze pro oblast podpory B a C.4)
 • dokumenty prokazující soulad technických vlastností použitých materiálů a výrobků s podmínkami programu NZÚ (pouze v případě, že jsou použity jiné výrobky, než které jsou uvedeny v Seznamu výrobků a technologií)
 Pracovníci SFŽP ČR provedou během tří týdnů kontrolu předložených dokumentů a v případě zjištění nedostatků vás písemně vyzvou k jejich odstranění. Na odstranění nedostatků vám bude poskytnuta přiměřená lhůta. V případě potřeby můžete v odůvodněných případech požádat o prodloužení této lhůty, avšak neodstraníte-li nedostatky ve stanovené lhůtě, bude další administrace vaší žádosti ukončena a podpora nebude poskytnuta.
 
11. Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace
Vyhodnotí-li pracovníci SFŽP ČR žádost i realizaci opatření jako bezchybné, bude k vaší žádosti vydán dokument
Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace, který vám bude doručen poštou. 
Spolu s tímto dokumentem vám bude zaslán také formulář Prohlášení o přijetí podmínek dotace, ve kterém musíte vlastnoručním podpisem (požadován je úředně ověřený podpis žadatele) potvrdit souhlas s vydanou Registrací akce a Rozhodnutím o poskytnutí dotace a s podmínkami, za kterých je podpora poskytována. Dokument musíte doručit (osobně nebo doporučenou zásilkou) ve stanovené lhůtě na krajské pracoviště SFŽP ČR.
 
12. Výplata dotace
Dotace bude vyplacena na váš bankovní účet uvedený v žádosti o podporu do tří týdnů od vydání Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace. U žádostí podaných po realizaci podporovaných opatření, u kterých nebudou zjištěny žádné nedostatky, je možné očekávat vyplacení dotace přibližně za devět týdnů od podání žádosti.
 

 KDO MŮŽE ŽÁDAT O PODPORU

O finanční podporu v programu NZÚ může žádat každý vlastník nebo stavebník rodinného domu, a to jak osoba fyzická, tak i osoba právnická. Žadatel, který je vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti, musí být uveden na výpisu z katastru nemovitostí.
Podporu nelze poskytnout na výměnu kotlů na tuhá paliva ve vlastnictví fyzických osob provedenou po 15. 7. 2015 (včetně), které mají možnost získat podporu v rámci tzv. „kotlíkových dotací“ z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020, prioritní osa 2, specifi cký cíl 2.1 – Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek.
 

 KDY MŮŽETE ŽÁDAT O PODPORU

Ve 3. výzvě k podávání žádostí určené pro RD se přijímají žádosti od 22. října 2015 do 31. prosince 2021 nebo do vyčerpání fi nančních prostředků. Žádost o podporu na opatření je možné podat před zahájením, v průběhu prací nebo po dokončení realizace těchto opatření. Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max. 24 měsíců před datem evidence žádosti a zároveň ne dříve než 1. 1. 2014.
 

 

Partnerské společnosti
HB_real Coleman HB_Delta Blix
725 675 110
info@druhazelena.cz
Aktuality
Dokumentace
Služby
 
Powered by Programia